Privacyverklaring


Greyhounds Rescue Belgium v.z.w. hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op of via de site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Met het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Greyhounds Rescue Belgium v.z.w. toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Greyhounds Rescue Belgium v.z.w. met het oog op geautomatiseerde direct e-mail of per post.

Concreet betekent dit onder meer dat:

  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
     
  • De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor directe marketing doeleinden zullen worden aangewend.
     
  • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de voorzitter van Greyhounds Rescue Belgium v.z.w..
     

Greyhounds Rescue Belgium v.z.w. zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Greyhounds Rescue Belgium v.z.w. heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Greyhounds Rescue Belgium v.z.w. houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Links naar de Greyhounds Rescue Belgium v.z.w. website

Het aanleggen van hyperlinks naar de website greyhoundsrescue.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Greyhounds Rescue Belgium v.z.w. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van BRUGGE bevoegd.