Disclaimer

Bepalingen vooraf

 1. Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein greyhoundsrescue.be en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in "bepalingen vooraf";
   
 2. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden
   
 3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en video-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld;
   
 4. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;
   
 5. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;
   
 6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;
   
 7. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om Greyhounds Rescue Belgium v.z.w. schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals bijvoorbeeld spam. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Belgische wet;
   

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Greyhounds Rescue Belgium v.z.w.
Ondernemingsnummer: BE-0470.822.657

Contactgegevens :
Greyhounds Rescue Belgium v.z.w.
Pluvierstraat, 26
8380 Lissewege.
Telefoon : 0032 (0)50 675310
gsm : 0032 (0)497/433 335

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Greyhounds Rescue Belgium v.z.w. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan.

In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Greyhounds Rescue Belgium v.z.w. behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Greyhounds Rescue Belgium v.z.w..